Entrée de blog 22.04.2020

Bonjour, chers amis de mon blog !

Voici la dernière entrée de mon blog concernant mon stage à Nordahl Grieg vgs.

L’autonomie de l’apprenant est le thème principal qui m’intéresse ce semestre à côté de thèmes liés : les stratégies d’apprentissage et la relation professeur-élève et élève-élève. Surtout en travaillant avec une simulation globale avec des élèves de VG1, je trouve que c’est intéressant de discuter ces thèmes.

J’ai écrit avant que la simulation globale peut proposer un moyen pour donner un enseignement adapté à tous les niveaux dans la classe. Après plusieurs cours dans le cadre de notre simulation globale, je trouve en effet que c’est un grand avantage. On a demandé aux élèves d’écrire des textes et ensuite d’en parler aux autres élèves de la classe. On a vu une grande variation de la longueur des textes et si les élèves ont pu d’en parler librement après.

Durant notre projet Gunnar et moi a réalisé deux questionnaires pour demander aux élèves ce qu’ils pensent des stratégies d’apprentissage et de la simulation globale. En gros, les élèves n’ont pas pu donner beaucoup d’exemples de stratégies, même après plusieurs cours de ce thème. Après cinq semaines ou l’on a parlé de notre simulation globale dans chaque cours, on a aussi eu des questions telles que « c’est quoi, la simulation globale ? ». Alors, cinq semaines ne suffissent pas pour travailler avec l’un ni l’autre.

Quelques élèves ont semblé assez autonome dès le début du cours, mais pour les élèves moins autonomes, ma conclusion pour le moment est alors qu’il faut beaucoup de temps pour réussir à atteindre une une compétence d’apprentissage autonome chez chaque élève.

Je pense aussi qu’il faut bien travailler sur les relations entre les personnes dans la classe. La relation entre le professeur et les élèves est important, mais quand le but est de développer l’autonomie de l’élève, je trouve également important la relation entre les élèves. Quand je suis entré dans les différentes classes mi-février, j’ai vite remarqué que les relations professeur-élève et élève-élève ont été bien différentes. Cette variation de relations n’est pas nécessairement positive ou négative, mais une conséquence naturelle selon les élèves et les professeurs.

Pendant les premières trois semaines, j’ai réussi à établir une relation avec la majorité des élèves et d’avoir une conversation face à face avec chacun pendant les cours. Les élèves semblaient trouver intéressant le fait d’avoir des étudiants dans sa classe, et voir les possibilités que ceci donne pour avoir plus de soutien pendant les cours. Pour certains élèves, cependant, j’ai trouvé difficile d’établir une relation avec eux.

Ces tendances ont été très similaires quand on est passé des cours physiques en cours en ligne. La plus grande différence c’était que je n’ai pas réussi à développer cette relation entre moi et la grande majorité d’élèves, mais j’ai expérimenté une stagnation. Les écrans entre nous a donné des situations d’apprentissage à la fois plus privées (on est rentré dans la chambre des élèves) et plus distancées. Après 4 semaines avec cours normaux et 4 semaines avec cours en ligne, je comprends que ceci ne fait pas assez de temps pour quelques élèves de faire confidence dans des nouvelles personnes, mais j’ai bien aimé de décrire plus en détail le défi que j’ai expérimenté concernant le développement des relations en ligne.

Cordialement,

Erlend

Refleksjonsnotat om simulation globale

DEL 1

Jeg var på gruppe med Anni, Rihab og Siri. Vi bestemte oss for å lage en by etter inspirasjon fra en by nord i Tunisia, og å lage hver vår karakter i denne byen. Vi tenkte det kunne være interessant med en by for å formidle demokrati og medborgerskap som tema. I utviklingen av en by er alle stemmer viktige. Vi hadde ikke anledning til å fylle alle viktige roller i en by, men vi valgte et bredt utvalg: ordfører, lærer, baker og sanger. Vi tenkte at disse fire yrkene representerer viktige funksjoner i en by og kunne skape en interessant historie sammen.

Vi valgte å presentere vår “simulation globale” (heretter SG) som et skuespill. Det var ikke akkurat det som ble etterspurt i oppgaven, men vi ønsket å se om vi klarte å få til en simulering uten at det kun ble rollespill, slik Jones (1984) forklarer i Dupuy (2006, s. 3), og også slik Caré og Debyser omtaler «jeux de rôle» når det gjelder rollespill i klasserommet (1990, s. 8). Ettersom formålet med vår SG var å teste ut ulike sider ved dette konseptet, ble selve framføringen kun en liten del av det vi diskuterte underveis.

Jones (1984) definerer tre nøkkelelementer i en simulering: «Reality of function», «simulated environment» og «structure» (Dupuy 2006, s. 4). Ut ifra de tidsmessige rammene for framføringen tenkte vi at det ville være mulig å lage et scenario som ville passe med temaet demokrati og medborgerskap. Vi lagde derfor en simulering av et lovforslag og hvilke konsekvenser det kunne medføre. I etterkant ser jeg imidlertid at ingen av disse tre nøkkelelementene til Jones (1984) ble oppfylt i tilstrekkelig grad i løpet av framføringen. Det var for kort tid i hver scene, og for store sprik i tid til at det kunne oppfattes som en virkelig simulering for tilskuerne.

For oss som deltok i simuleringen tror jeg imidlertid at vi greide å leve oss inn i rollene og virkelig kjenne på deler av det en simulering skal være. Den største svakheten ved vår SG var at vi ikke brukte nok tid på å lage et gjennomarbeidet univers der vi, i form av våre karakterer, hadde en stor referanseramme. Vi manglet derfor en stor del av det Dupuy (2006, p. 5-6) definerer som del av «global» i “simulation globale”, og som skiller det fra å bare være en simulering: «exhaustive», «integrated», «multidisciplinary», «multidimensional» og «inclusive». Her synes jeg vi har kommet godt i gang på flere punkt, men det er også en del som gjenstår.

Hadde jeg valgt igjen, ville jeg nok fokusert på en bygning, framfor en hel by som kanskje var litt i overkant ambisiøst gitt tidsrammen, slik også Dupuy (2006, p. 5) anbefaler. Men det er klart at konkurranseinstinkt har sitt å si også. Da vi fikk høre at den andre gruppen hadde en planet som sin SG, ville det nok vært vanskelig å la seg begrense til kun en bygning.

DEL 2

Jeg synes det var en interessant erfaring å gjennomføre en SG med tre medstudenter. Vi hadde litt ulike perspektiver på oppgaven og hva vi ønsket å gjøre, men sammen kom vi fram til et resultat som alle var fornøyde med. Det framsto først som en ganske omfattende oppgave, men ved hjelp av konkrete punker som ga oss rammene, gikk det heldigvis ganske fort å komme i gang. De ytre rammene og tydelige instruksjoner tror jeg vil være veldig viktig når jeg skal gjennomføre SG med elever, for det er ikke sikkert de er like selvdrevne som det vi var.

Jeg synes ofte at gruppearbeid kan være krevende, for det å jobbe sammen med andre fører ofte til mye forhandling. På min gruppe gikk det heldigvis veldig fint, og det var både lærerikt og gøy å samarbeide med de tre andre studentene. Vi var alle flinke til å bidra med ideer og komme med konstruktiv tilbakemelding til forslag. Det tror jeg vil være viktig å være tydelig på med elevene også, og kanskje jobbe litt med akkurat det i forkant av undervisningsopplegg med gruppearbeid.

På seminaret fikk vi høre at anbefalt tidsbruk for en SG er minimum 20 timer, og da tenker jeg at det iallfall er viktig at elevene er bevisst hvordan de jobber sammen med andre elever. Det beste hadde naturligvis vært om alle elevene gikk løs på arbeidet med mye indre motivasjon og selvdrevenhet, men i en situasjon med mange andre fag, eller for oss som er studenter, mange andre oppgaver, er det nok ikke alle som vil ha like mye energi å bruke på SG. Det opplevde vi selv også.

Hvordan prosess og utfall skal vurderes vil også være interessante spørsmål. Ideen om å bruke SG som rammeverk, og så ha mange mindre vurderinger innbakt i prosjektet underveis hørtes veldig spennende ut. Det å lage en SG i begynnelsen av skoleåret, og så bruke den aktivt gjennom to eller tre år vil nok kunne være både en kontinuitetsbygger og hjelpe til med å bygge et klassemiljø.

En stor utfordring jeg ser vil være å få alle elevene like engasjert i samme SG, ettersom det vil være noen valg som må tas. For eksempel slik det er i den ene klassen der jeg har praksis nå. Der har læreren valgt byen Rennes som bakteppe for en SG, uten at elevene kjenner til denne byen i noen særlig grad. Samtidig hadde det nok neppe vært bedre med en annen fransk by, og selv om elevene kjenner best til Paris, er nok den byen i overkant stor.

Jeg synes det ble sagt mye konstruktivt i diskusjonen etter presentasjonene. Vi har alle med oss tidligere erfaringer når vi setter i gang med prosjekter, og de konkrete resultatene var det nok ulike meninger om. Men jeg fikk inntrykk av at de fleste var fornøyd med å ha prøvd det ut, selv om vi hadde ganske mye annet som vi også jobbet med i den samme perioden. Det blir spennende å høre på seminaret etter praksis om det var noen som prøvde ut en SG og hvorvidt de eventuelt lyktes med det.

KILDER:

Care, J.M., Debyser, F. (1995) Simulations globales. Sèvres. Centre International d’Etudes Pédagogiques. (s. 5-23)  http://www.ciep.fr/sources/memoire-du-belc/docs/simulations-globales/ 

Dupuy, B. (2006). “L’Immeuble”: French language and culture teaching and learning through projects in a global simulation. In Hammadou-Sullivan, J. Ed., Project-based learning in second language education: Past, present and future, research in second language learning. pp. 195-214. Greenwich, CT: Information Age.

FRANDI301 | Présentation de mon projet de recherche

Bonjour, chers amis de mon blog !

Comme je l’ai écrit dans la dernière entrée de mon blog, j’ai décidé de me concentrer sur l’autonomie de l’apprenant lors de mon stage ce semestre. Dans le cours de didactique hier on a présenté nos simulations globales et ce concepte me semble pertinent pour pouvoir donner aux élèves une possibilité de développer et améliorer leur autonomie.

Dans mon projet de recherche, je propose la problématique suivante : “Comment peut la simulation globale être utilisé comme un moyen pour améliorer l’autonomie de l’apprenant ?”

Je vais réaliser cette recherche dans la classe de 11 élèves de VG1 niveau II mentionné brièvement dans ma dernière entrée de blog. Comme Gunnar l’a bien dit dans le cours hier: Dans notre classe, il y a un grand écart de compétence et de motivation entre les élèves, et on peut déjà distinguer de differents niveaux de maîtrise de la langue. Une question générale que l’on se pose est ainsi “Comment est-ce que je peux organiser des cours qui ont des activités intéressants pour tous mes élèves ?”

La simulation globale peut être un outil/moyen pour donner un enseignement adapté à tous les niveaux dans la classe. Il y a plein d’opportunités pour chaque élève de développer leur identité française et peut-être ce “jeu de rôle” peut être une opportunité pour les élèves concernant l’exploration des nouvelles idées, tel que les voyages du monde ou la vie dans une grande famille. En faisant ce travail, les élèves doivent aussi développer leurs compétences numériques et, on espère, voir la pertinence des différentes stratégies d’apprentissage que l’on enseignera explicitement.

Dans mon projet je m’interesse donc à l’autonomie de l’élève et comment cette approche peut être un avantage pour aider chaque élève à obtenir son but d’apprentissage de langue. Pour réaliser cette recherche, je vais utiliser deux questionnaires quantitatives, l’une dans le premier cours après les vacances d’hiver, et le deuxième après la fin du projet de recherche, après 3 semaines (et 6 cours à 90 minutes). Je vais aussi me servir d’observation et d’interviews, je pense, mais je ne sais pas encore exactement comment.

FRANDI301 | Forberedelse og forventninger til praksis

Hei bloggen!

Dette semesteret skal jeg være i praksis på Nordahl Grieg vgs i perioden 10. februar til 24. april. Det blir spennende. Jeg forventer å lære mye, og gleder meg til å være på vgs over en lengre periode. Om jeg har ett ønske for denne perioden, er det at jeg skal lykkes med å gjøre eleven FRI – forventningsfull, reflektert og interessert.

Denne praksisperioden ønsker jeg å lære mer om elevautonomi, med et særlig fokus på metakognisjon og læringsstrategier. Dette har blitt diskutert både i fransk og engelsk fagdidaktikk, men jeg har ikke hatt anledning til å sjekke det ut i praksis. Utviklingen av mellomspråk og elevens bevissthet til det tror jeg også kan bli interessant å diskutere i praksis.

I høstens praksis på ungdomsskolen lærte jeg mye om klasseledelse – spesielt med tanke oppstart og avslutning av timer, betydningen av relasjonen mellom lærer og elev, og litt om vurdering og tilbakemelding. Jeg håper å lære mye mer om alt dette denne praksisperioden, men særlig det å få jobbe med elever som er litt eldre, og kanskje litt mer modne, tror jeg vil være spennende.

Gunnar og jeg skal ha en franskklasse på 11 elever på nivå 2 i VG1 og jeg gleder meg spesielt til (forhåpentligvis) å få tid til å bli kjent med hver enkelt elev, utvikle en relasjon til alle elevene og snakke med dem om deres forhold til autonomi, metakognisjon og læringsstrategier. Det vil også bli spennende å se hvilke undervisningsopplegg vi utvikler og hvordan vi potensielt kan måle læringen deres.

På samme måte som på ungdomsskolen blir det spennende å se samspillet, og ikke minst de store forskjellene, mellom engelsktimer og fransktimer. Hvis jeg er heldig får jeg delta i gode diskusjoner om utviklingen av nye planer fram mot fagfornyelsen som trer i kraft for VG1 til høsten.